dokumenty


- organizační řád
- školní řád 2017 / 2018
- řád školní družiny
- řád školní jídelny
- hodnocení žáků
- výroční zprávy

- ICT plán
- rozpočet 2018
- rozpočet 2019-2023
 

Výlet na Radhošť

 
Spaní ve škole
 
Vánoční besídka
 
Lampiónový průvod
 
Den Země - úklid lesa
 
Pálení čarodějnic
 
 
 
 

O r g a n i z a č n í    ř á d


organizační řád

Organizační řád je zpracováván na základě platné vyhlášky MŠMT o základní škole a v návaznosti na zákon ČNR č. 564/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k místním provozním podmínkám školy.

I. Všeobecná část

1.       Základní škola Hošťálkovy, okres Bruntál byla zřízena jako příspěvková organizace k 1.1.2003 zřizovací listinou, vydanou Obcí Hošťálkovy dne 21. 10. 2003. Jako součásti základní školy byly zřízeny: základní škola, školní družina, školní jídelna, mateřská škola, školní jídelna – výdejna stravy v MŠ.

2.       Předmět činnosti školy

Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen v ust. § 5 a  § 6 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších předpisů,§ 2, § 3, § 20 a § 39 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Okruhy doplňkové činnosti školy jsou:

- zajišťování výchovných, kulturních a sportovních akcí
- poskytování dalšího stravování – hostinská činnost
- poskytování pronájmu majetku a s tím souvisejících činností
- pronájem nebytových prostor

3.       Pracovníci

Všeobecné povinnosti pracovníků, odpovědnost a práva pracovníků:
- plnit příkazy ředitele školy a zástupce ředitele
- dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu
- dodržovat přepisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy
- chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy
- obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání
- seznámit se s organizačním a pracovním řádem školy a platnou vyhláškou MŠMT o základní    škole

4.       Ředitel školy
- je statutárním orgánem školy
- usměrňuje koncepci výuky a výchovy ve škole, přijímá a propouští pracovníky školy
- rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP
- pečuje o dodržování smluvní, finanční, rozpočtové a evidenční kázně
- jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních
- schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy ze školy
- předsedá a řídí jednání pedagogické rady
- odpovídá za vedení předepsané dokumentace ve škole
- odpovídá za BOZP, PO a ochranu životního prostředí

5.       Pracovník pověřený zastupováním ředitele školy
- zastupuje ředitele školy v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu

6.       Vedoucí odloučeného pracoviště

- řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnankyň

7.       Dokumentace

Škola vede předepsanou dokumentaci:
- knihu přijaté a odeslané pošty - jednací protokol
- třídní knihy a třídní výkazy včetně katalogových listů, dokumentace pro volitelné a nepovinné předměty
- evidenci úrazů
- záznamy kontrol provedených ve škole
- rozvrh hodin
- personální a hospodářskou evidenci bezprostředně související s provozem školy

Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními směrnicemi, které tvoří přílohy organizačního řádu:
- Vnitřní řád školy
- Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení
- Spisový řád
- Vnitřní platový předpis
- Směrnice pro oběh účetních dokladů
- Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
- Pravidla pro hodnocení žáků
- Řád školní družiny
- Řád školní jídelny
- Provozní řád
- Pracovní náplně zaměstnanců
- Směrnice pro svobodný přístup k informacím v ZŠ

8.       Předávání a přejímání pracovních funkcí
- při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, třídního kolektivu apod.) jiného pracovníka a stanoví, kdy musí být převzetí potvrzeno písemně
- převzetí majetku, základních prostředků, předmětů postupné spotřeby, peněžních hotovostí se provádí vždy písemně.

II. Činnosti všeobecného řízení správy

1.       Provoz školy
- učitelé, třídní učitelé, vychovatelka školní družiny plní úkoly podle stanovené pracovní náplně, pracovního řádu, plánu činnosti školy, rozvrhů dozoru
- ostatní zaměstnanci plní úkoly podle stanovené pracovní náplně a pokynů ředitele školy

2.       Organizační schéma školy