Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

 

Zápis z pracovní schůzky projektových manažerů konané 18.září 2009 v Dětřichově
Volba zástupce manažera projektu:
Návrh: Jana Čihánková

přítomno 7 projektových manažerů (dle prezenční listiny), hlasovalo 6 pro, 1 se zdržel.

                Zvolena Jana Čihánková

Program:

1) Informace o projektu a seznámení s Monitorovacími zprávami

2) Plán činnosti  ,  termín učebnice : listopad 2010

3) Plán čerpání rozpočtu

4) Návrh podstatných změn projektu

5) Různé

1. I. Monitorovací zpráva za období 21.11.2008 – 20.2.2009

   I) Zavádění nových metod do vyučování- sběr materiálů ke zpracování učebnice (letáku), uplatňování mezipředmětových vztahů při vyučování, zřízení složek s materiály, odpovídají OG

        Práce s PC- vytváření prezentace školy v power pointu – zápisy v TK!

  II) Setkávání a spolupráce pedagogů- výjezdní pracovní setkání v Hlohovci se seminářem Kooperativní vyučování a kompetice

    II. Monitorovací zpráva za období 21.2.2009 – 20.5.2009   *

   I) Den Země na školách- zprávy o akcích, nástěnky k akci vyfotit a poslat p. Gerstnerovi k vyvěšení na webových stránkách

       Zápisy (stručné) z porad realizačních týmů zakládat

      Dataprojektory: Výběrové řízení, seznámení se zápisy, hodnocení výběrového řízení. Všechny školy přidělí inventární čísla – i na soupisky- na soubor „Dataprojektor s příslušenstvím

2. Plán činnosti, klíčových aktivit

    Projektoví manažeři:
Pracovní výkazy vyplňovat v souladu s dohodami (pracovní náplň PM, OG,Ú) , vést zápisy z porad projektových týmů. Opravit v záhlaví výkazu výši úvazku PM i OG od září na 12 h (vykázat možno i více) , podepisuje jen pracovník. Výkazy musí být odeslány jen poštou, do 7. dne následujícího měsíce, zpětně se neproplácí.

   Odborní garanti (pedagogové):

Plán klíčových aktivit, vyhodnocení průběhu dosavadních aktivit v souladu s ŠVP

    Plán aktivit na období  srpen – říjen 2009

Schůzka pracovního týmu projektových manažerů 18.9.2009 (splněno)

- Schůzka odborných garantů (připraví a přivezou s sebou náměty, popíší své postupy přípravy učebnice a zavádění nových metod) – povede Vlasta Pavelková, Karlova Studánka – termín předběžně konec října  **
-
Hodnocení činnosti, plán činnosti
- Klíčová oblast I)- metody vzdělávání

    Plán aktivit na období říjen – prosinec 2009
-
příprava na setkání žáků v Malé Morávce, zodpovídá Glatterová.
- Školy si připraví své mlýnky k instalaci na potůčku „U mlýnků“

    Plán aktivit na období leden – duben 2010
-
Dny Země na školách

    Plán aktivit na období květen – červenec 2010

- II. setkání málotřídek – Malá Morávka v týdnu do 8.5.

- 2.7.2010 schůzka všech projektových manažerů + odborných garantů  ***

 3.  Plán čerpání rozpočtu k 20.5.2009 (II. monitorovací zpráva)

 - Možnost požádat o proplacení Softwaru – podíl z 18.326,- Kč ( sedmina )

-  Vyúčtování záloh MUSÍ být do 0 !!! – lépe zaplatit a pak pořádat o proplacení

-  Publikace: po přípravě sjednána cena, pak je možnost převést z platů, kanceláře, DHM

-  Publicita : trička – reklamace-dodavatelská firma dodá zbytek objednaných za poloviční cenu

- !!! všichni PM pošlou platný rozpočet   6.-12. / 2009 
(kancelář 12x150,- Kč   =              3.000,- Kč / rok 2009
publicita                                        2.500,- )
ZŠ MM včetně nákladů na přehlídku
Tiskárna s kopírkou                       10.000,- (bez DPH)
Fotoaparát (+ karta + baterie)          6.800,-
Videokamera                                  12.000,-

 Všichni sepíší požadavky

 !!!  Úkoly do konce října  !!!
- soupiska účetních dokladů + kopie všech dokladů s razítkem na 2. straně dokladu
(nelepit, ale koníkovat – jen kopie)

Soupiska s čísly položek, monitorovacími indikátory
(
soupiska u monitorovací zprávy, není v příloze, ale zvlášť)

Návrhy rozpočtu

4.  Návrh podstatných změn projektu

-
DVPP – žádost o převedení  z kapitoly Cestovní výlohy na nákup služeb- vzdělávání únor- březen 2010
- Zjistit zájem o další vzdělávání - kritické myšlení - do 21.9.
- Naplnění monitorovacích indikátorů – PM předali seznamy žáků zahrnutých do cílové skupiny. 180 žáků a 17 pedagogů ( z toho 2 muži)
- nové produkty zatím žádné, vše opatřovat hlavičkou projektu.

ICT produkt - webové stránky

Vysvětlivky: 

 Zkratky:

*     dosud neschválená PM    projektový manažer
**   16.11.2009 OG    odborný garant (pedagog)
***  26.8.2009    Ú      účetní
   

        Zapsala :             Helena Rewajová

 

Neoficiálně: (mělo už být)

 Stanovy

Zpracuje Čihánková- vychází ze smlouvy o partnerství, příručky příjemce

- jaké činnosti, čím se řídí, kdo tvoří tým, rozhodující orgán, manažeři, hlasování- při rovnosti hlasů manažer projektu 2 hlasy.

Scházení 1 x ročně manažeři, 1 x ročně odborní garanti, 1 x ročně všichni

!!! Manažeři: 1 x ročně zpráva o rozpočtu, schválení rozpočtových změn, projednání monitorovacích zpráv

zpět