Název projektu :
Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál
Registrační číslo projektu : CZ.1.07/1.1.07/11.0121
_______________________________________________________________________

 

Zápis ze  setkání odborných garantů - Karlova Studánka 16. 11. 2009

1) Prohlídka školy v Karlově Studánce.

2) Připomenutí proběhlých akcí a činností dataprojektor: splněné aktivity dle monitorovacch zpráv, plány, náplně práce odborných garantů

3) Prezentace jednotlivých škol, stádium zpracování učebnice, ukázky, představy
Výstupy
každé školy jsou zpracovány v přiložených tabulkách, kde se uvádí:
- forma a obsah učebnice (Nejčastěji udávána pracovní učebnice s prac. listy, kterou žáci obdrží v l. roč., budou ji používat při výuce nejčastěji PRV, VL a PŘ, po ukončení posledního ročníku jim bude ponechána.)
- způsob získávání podkladů
- zapojení žáků
- způsoby zavádění nových vyuč. metod, uplatňování mezipředmětových vztahů
- využívání projektové techniky
- představa o budoucím využití učebnic
- na jaké problémy narážíme
- jak se nám daří spolupráce v týmu (garant-manažer, naše škola-jiné školy)
- jakou pomoc bychom uvítali

4) Vzájemné předání zkušeností, možností, užitečných informací.

Nejpodnětnější nápady:
- K aktivnímu zapojení žáků využít celoškolní soutěž, kdy žáci samostatně hledají odpovědi na úkoly průběžně uváděné a aktualizované na projektové nástěnce. Plnění úkolů je vyhodnocováno a odměňováno. (M. Morávka)
- Při akci „Nocování ve škole“ uspořádat besedu se starostou, pamětníky...Určité úkoly v učebnici plnit za použití PC s odkazem na internet. (Hošťálkovy)
- Důkladně promyslet mezipředmětové propojení učebnice, kapitoly a obsah učiva členit postupně pro jednotlivé ročníky, dbát na plnění kompetencí. (Dětřichov)
- Možnost zpracování učebnice pro žáky  v CD podobě + psaná metodika pro učitele.(Slezské Rudoltice)
- Zabudovat do učebnice možnosti podnikání v dané obci, zapojit fantazii dětí  - Jak si představuješ život v obci za 30 let? (Razová)
- Učebnici oživit různými hádankami, rébusy, křížovkami... (D. Moravice)
- Text i úkoly v učebnici rozlišovat barevnými poli  pro jednotlivé ročníky, možnost příloh s mapkami a plánky naučných či atraktivních tras. (K. Studánka)

 5) Společné problémy:  

- chybí nám didaktická i administrativní technika
- nevíme, jak budeme technicky učebnici zpracovávat, vkládat obrázky atd.
- není jasné, jak je to s autorskými právy a možností využití již vytvořených publikací či map
- obáváme se  narůstající časové náročnosti související s vytvořením učebnice
- uvítali bychom častější schůzky garantů a vzájemné předávání zkušeností

6) Návrhy a požadavky:

- Společně vyhledat vhodný PC program a uspořádat DVPP vedoucí k techn.dovednosti co nejjednoduššího, ale všem potřebám vyhovujícího vytvoření učebnice.
- Informovat partnerské školy o aktuálních finančních možnostech – kdy a jakým způsobem se bude nakupovat chybějící DDHM? Bude nákup DDHM probíhat hromadně nebo individuálně? Kdy dostaneme finance na potřeby kanceláře?
- V důsledku opožděného dodání techn. vybavení vyvstává obava, zda je termín vydání učebnice listopad 2010 reálný. Bylo navrženo jeho posunutí, pokud je to možné.
- Schůzky garantů uspořádat častěji.

7) Prohlídka Karlovy Studánky.

    

 Zapsala:  Vlasta Pavelková, Karlova Studánka

zpět